Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Η είσοδός σας στη συγκεκριμένη σελίδα του διαδικτύου (www.dreamerz.gr) συνεπάγεται ότι έχετε διαβάσει και έχετε αποδεχθεί τους κάτωθι όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ΔΕΝ αποδέχεστε τους κάτωθι όρους χρήσης, μη χρησιμοποιείτε την παρούσα σελίδα.
H Dreamerz παραχωρεί το δικαίωμα προβολής και αντιγραφής στον τοπικό σας δίσκο του υλικού που περιέχεται στην παρούσα Σελίδα του Web αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορικού χαρακτήρα χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας που περιέχονται στο πρωτότυπο υλικό σε όλα τα αντίγραφα του υλικού αυτού.
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση του υλικού που περιέχεται στην παρούσα Σελίδα καθώς και η αναπαραγωγή του, η δημόσια επίδειξη, η παρουσίαση, η διανομή ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χρήση του για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό ή με σκοπό τη διάθεσή του στο ευρύ κοινό. Η τήρηση των συγκεκριμένων όρων υπαγορεύει ότι οποιαδήποτε χρήση αυτού του υλικού για οποιοδήποτε σκοπό σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα Web ή σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον δικτύου απαγορεύεται.
Το υλικό που περιέχεται στην παρούσα Σελίδα προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, καθώς και άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, η άδεια χρήσης της παρούσας Σελίδας τερματίζεται αυτόματα και πρέπει να καταστρέψετε αμέσως όλο το έντυπο ή το αποθηκευμένο σε ηλεκτρονικά μέσα υλικό.
Η παρούσα άδεια χρήσης και οι όροι χρήσης που εμπεριέχονται σε αυτήν αποτελούν το Παράρτημα 1 της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ / ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ που έχει υπογραφεί ανάμεσα στην Εταιρία (εφ’εξής Παροχέας) και τον Πελάτη.
Συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1.0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι το Internet είναι ένα ανοικτό δίκτυο και, κατά συνέπεια, ο Παροχέας δεν μπορεί να εγγυηθεί οτι ο πελάτης θα έχει σε κάθε στιγμή πρόσβαση στο υλικό που ο πελάτης έχει τοποθετήσει στο χώρο που έχει παραχωρηθεί. Από την πλευρά του, ο Παροχέας θα φροντίζει ώστε ο χώρος που έχει ενοικιαστεί στον πελάτη να είναι διαθέσιμος και να υπάρχουν όσον το δυνατό λιγότερες διακοπές στη διαθεσιμότητα του, όσον εξαρτάται απο αυτόν. Ο Παροχέας διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει για μικρό χρονικό διάστημα τη λειτουργία του χώρου του πελάτη, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης.
2.0. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο πελάτης συμφωνεί οτι θα χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Φιλοξενίας μόνον για νόμιμους σκοπούς και οτι θα τηρεί τις τεχνικές οδηγίες που θα του παρέχονται απο τον Παροχέα για την καλή λειτουργία της υπηρεσίας Φιλοξενίας.
Ο πελάτης συμφωνεί οτι το υλικό που θα τοποθετήσει στον χώρο που του έχει ενοικιαστεί θα είναι απόλυτα νόμιμο και έχει την νόμιμη άδεια χρήσης του. Σε περίπτωση που ο πελάτης πραγματοποιεί συναλλαγές μέσω της Υπηρεσίας Φιλοξενίας, ο πελάτης συμφωνεί οτι αναλαμβάνει κάθε ευθύνη των συναλλαγών, και ότι σχετίζεται με αυτές, σε κάθε χώρα του κόσμου. Ο πελάτης αναγνωρίζει οτι ο Παροχέας δεν έχει καμία ευθύνη για το υλικό που χρησιμοποιεί ή διαθέτει στον χώρο του ή για οποιαδήποτε πράξη προκύψει μέσω του χώρου που του έχει παραχωρηθεί.
Ο Παροχέας δεν έχει ευθύνη για απώλεια του υλικού, λαμβάνει όμως κάποια μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο Πελάτης αναγνωρίζει οτι είναι δική του ευθύνη να διατηρεί αντίγραφα του υλικού που τοποθετεί στον χώρο που του έχει ενοικιαστεί.
Ο Πελάτης αναγνωρίζει οτι σε περίπτωση που διαπιστωθεί οτι το υλικό που έχει εγκαταστήσει στο χώρο του δημιουργεί πρόβλημα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (server) θα συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Παροχέα, διαφορετικά ο Παροχέας δικαιούται να διακόψει την παροχή της υπηρεσίας χωρίς το δικαίωμα της επιστροφής χρημάτων.
O Παροχέας έχει την δυνατότητα να απορρίψει ή να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, file-sharing & peer-to-peer δίκτυα ή οποιοδήποτε bit torrent εφαρμογή ,serial numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Παροχέας έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στο site μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε Τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον πελάτη για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν συμμορφωθεί άμεσα η εταιρία έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό.
Ο πελάτης αναγνωρίζει οτι η διαχείρηση της υπηρεσίας Φιλοξενίας απαιτεί κάποιες τεχνικές γνώσεις, τόσο για την επεξεργασία του υλικού, όσο και για την εγκατάσταση του στο χώρο που του έχει ενοικιαστεί. Ο πελάτης αναγνωρίζει οτι ο Παροχέας δεν έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη για την επεξεργασία ή εγκατάσταση του υλικού στο χώρο του.
Ο Πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο αποκλειστικά ως ένα συμβατικό Web Site. Η χρήση των υπηρεσιών και του εξοπλισμού του Παροχέα πρέπει πάντα να είναι με τρόπο που να συνάδει με την παρούσα συμφωνία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βλάπτουν τη λειτουργία του εξοπλισμού ή του δικτύου του Παροχέα. Η χρήση υπερβολικών πόρων του συστήματος δεν είναι αποδεκτή και η Eταιρία μπορεί να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού μέχρι να καθοριστεί και να επιλυθεί η αιτία της υπερφόρτωσης

3.0. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η πληρωμή γίνεται πάντα προκαταβολικά. Το ακριβές κόστος της φιλοξενίας αναγράφεται στο Παράρτημα 3.  Οι τρέχουσες τιμολογήσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα της εταιρίας η διεύθυνση της οποίας παρέχεται στον Πελάτη και δύνανται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Πριν τη λήξη της περιόδου για την οποία έχει καταβληθεί η πληρωμή, ο Παροχέας ενημερώνει σχετικά τον πελάτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν καταβάλλει την πληρωμή μέχρι την ημερομηνία λήξης, ο Παροχέας δικαιούται να διακόψει την παρεχόμενη υπηρεσία. Σε περίπτωση μη καταβολής της πληρωμής, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Παροχέα το Υλικό που του ανήκει βάσει του άρθρου 2.2, παραγράφου β’ της Σύμβασης εντός 1 μηνός από την ημερομηνία λήξης. Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας, ο Παροχέας δεν υποχρεούται να επιστρέψει το Υλικό στον Πελάτη.
Ο Πελάτης αναγνωρίζει οτι σε περίπτωση που χρειαστεί πρόσθετες υπηρεσίες στον χώρο που του έχει ενοικιαστεί ή επέκταση του χώρου, θα καταβάλλει το αντίτοιμο σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο του Παροχέα.
Ο Παροχέας διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ευνόητο είναι ότι ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι' αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας. Τυχόν έξοδα εξόφλησης των υπηρεσιών (έξοδα κατάθεσης σε τράπεζα κλπ), πληρώνονται από τον πελάτη. Ο Παροχέας έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο πελάτης αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από την Εταιρία. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων δεν επηρεάζουν τις υπάρχουσες τιμές των μερών.

4.0. ΕΝΑΡΞΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ

Το χρονικό διάστημα ισχύος της φιλοξενίας καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας ανάμεσα στον Παροχέα και τον Πελάτη.
Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να διακόψει την σύμβαση πριν από τη λήξη της συμφωνηθείσας παροχής της υπηρεσίας Φιλοξενίας, ο Παροχέας υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο που αντιστοιχεί στο διάστημα που απομένει μέχρι τη συμφωνηθείσα λήξη της φιλοξενίας. Σ’αυτήν την περίπτωση, ο Πελάτης δεν μπορεί να εγείρει καμία άλλη απαίτηση από τον Παροχέα.Εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση των υπηρεσιών, τότε ο Παροχέας διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του website του Πελάτη και να το διαγράψει από τους servers της, χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Ο Παροχέας δικαιούται να διακόψει την υπηρεσία χωρίς καμία επιστροφή χρημάτων στις εξής περιπτώσεις:
α) Οταν ο πελάτης έχει τοποθετήσει στον χώρο που του έχει παραχωρηθεί παράνομο υλικό, υλικό που προσβάλλει τα ήθη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, πνευματικά δικαιώματα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δικαιώματα χρήσης, αφού ειδοποιήσει τον πελάτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
β) Όταν ο πελάτης χρησιμοποιεί μεγαλύτερο όγκο μεταφοράς δεδομένων απο τον προβλεπόμενο ή χρησιμοποιεί υπηρεσίες και λογισμικό με τρόπο που δημιουργούν πρόβλημα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (server) και έχει αγνοήσει τις σχετικές οδηγίες του Παροχέα.
Ο Παροχέας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση, με ή χωρίς προειδοποίηση, και δε θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού ενός website από έναν server της ή τερματισμό κάποια άλλης υπηρεσίας. Η επαναφορά των αρχείων σε λογαριασμό φιλοξενίας ιστοσελίδων χρεώνεται.
Στην περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητη μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής όλων των domain του ή των λογαριασμών φιλοξενίας, εξοφλημένων ή όχι, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (back up) στον Πελάτη. Ο Παροχέας κατά τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers της. Ο Παροχέας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η ανάκτηση αρχείων από το backup χρεώνεται. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο Backup που υπάρχει στο περιβάλλον διαχείρισης (Plesk) που του παρέχεται. Για λόγους ασφάλειας, το αντίγραφο ασφαλείας θα πρέπει να μεταφέρεται με FTP στον υπολογιστή του Πελάτη.

5.0. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Παροχέας θα ειδοποιεί τον Πελάτη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της τρέχουσας Φιλοξενίας. Αν ο Πελάτης επιθυμεί να ανανεωθεί η Φιλοξενία, οι όροι, τα χαρακτηριστικά και το αντίτιμο της τελευταίας θα καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας με τον Παροχέα.

5.1 Το συμφωνητικό αυτό ανανεώνεται αυτόματα σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή του τιμοκαταλόγου για το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά την χρονική περίοδο της ανανέωσης, εκτός και αν ο πελάτης δεν επιθυμεί περαιτέρω συνεργασία με τον Παροχέα και τον ενημερώσει γι' αυτό. Η αυτόματη ανανέωση θα έχει διάρκεια που ισούται με το μισό της αμέσως προηγούμενης συμφωνηθείσας διάρκειας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 μηνός.
5.2 Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να ελέγξει ότι ο Παροχέας είναι ενήμερος για την εξόφλησης της συνδρομής του κι ενεργοποίησε/ανανέωσε τις υπηρεσίες για τις οποίες πλήρωσε. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Παροχέας δεν δύναται να εξακριβώσει τα στοιχεία εξόφλησης υπολοίπου από ανανέωση υπηρεσιών (πχ λόγω κακοτυπωμένου ΦΑΞ, μή παράδοσης του email ενημέρωσης στον Παροχέα) τότε ο Παροχέας διακόπτει τη λειτουργία του website του Πελάτη και το διαγράφει από τους servers της, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημίες ή βλάβες που προκληθούν από τον τερματισμό/διακοπή των υπηρεσιών της προς τον Πελάτη.
5.3 Σε περίπτωση μη ανανέωσης της φιλοξενίας, ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την επιστροφή του Υλικού που του ανήκει εντός 1 μηνός από την ημερομηνία λήξης της εξοφλημένης συμφωνηθείσας περιόδου Φιλοξενίας. Ο Πελάτης δε διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει το Υλικό που ανήκει στον Παροχέα και η χρήση του οποίου του παραχωρήθηκε για όσο διάστημα διήρκεσε η Φιλοξενία. Μετά το πέρας του διαστήματος του 1 μηνός από τη λήξη και τη μη ανανέωση της Φιλοξενίας, ο Παροχέας δεν έχει υποχρέωση να επιστρέψει το Υλικό στον Πελάτη το υλικό που του ανήκε.

6.0. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο πελάτης αναγνωρίζει οτι ο Παροχέας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για όποιο πρόβλημα ή βλάβη προκύψει σε τρίτους από τη χρήση του χώρου που του έχει παραχωρηθεί ή του υλικού που χρησιμοποιεί στον χώρο αυτό.
Ο πελάτης βεβαιώνει οτι θα εξασφαλίσει τον Παροχέα σε οποιοδήποτε πρόβλημα, ζημία ή βλάβη προκύψει σε τρίτους απο τη χρήση του χώρου του, θα τον υπερασπιστεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο, θα καλύψει χρηματικές ή άλλες απαιτήσεις τρίτων και τα σχετικά δικαστικά έξοδα. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, τον Παροχέα και θα τον καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, επίσης θα τον καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον του Παροχέα ή του Πελάτη εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του Πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του server του Παροχέα ή λόγω δυσλειτουργίας οποιουδήποτε διακομιστή μας, με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου.
Επιπροσθέτως ο Πελάτης ρητώς δηλώνει και δεσμεύει δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του Παροχέα οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως τον Παροχέα, σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.
7.0 ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
7.1 Οι παρόντες όροι χρήσεως
συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.
7.2 Οι συνδρομητές των υπηρεσιών της Εταιρίας θα πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
7.3 Από τη χρήση των υπηρεσιών Φιλοξενίας τεκμαίρεται ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη σας καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με τη χρήση της παρουσίασης ή/και το πάτημα του ποντικιού στο link "Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης" και σε οποιοδήποτε άλλο link μπορεί να οδηγήσει σε παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση των ιστοχώρων του Παροχέα, και θεωρείται ως η υπογραφή σας στο παρόν κείμενo.
7.4 Ο Παροχέας παρέχει στον πελάτη Λογισμικό Τρίτων ανάλογα με την υπηρεσία που παραγγέλθηκε. Η όροι άδειας χρήσης που διέπουν τη χρήση του λογισμικού τρίτων μπορεί να διαφέρουν από τους όρους χρήσης του Παροχέα. Οι πελάτες της Εταιρίας δεσμεύονται από όλους τους όρους των αδειών που σχετίζονται με το λογισμικό τρίτων και θα πρέπει να τους αποδεχτούν. Η παροχή και προσφορά λογισμικού τρίτων δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού του Παροχέα. Ο Παροχέας δεν μπορεί να παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργικότητα του εν λόγω λογισμικού τρίτων.
7.5 Κάθε υπηρεσία παραγγέλλεται στον Παροχέα εάν και μόνο αν ο Πελάτης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.
7.6 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών. Η τελευταία έκδοση των όρων βρίσκεται στην διεύθυνση http://www.dreamerz.gr/pages/Home/oroi-xrhshs?lang=el-GR

7.7 Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Πελάτη και τον Παροχέα, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο του Παροχέα.